Rólunk

Az Aktív Fiatalok Magyarországon Kutatócsoport egy már 2009 óta működő ifjúságkutató munkaközösség felfrissítésével jött létre 2011 tavaszán. Célunk, hogy minél szélesebb ismeretekkel szolgálhassunk napjaink fiataljairól – elsősorban közélethez, politikához fűződő viszonyukról.

2011 óta folynak legújabb kutatásaink előkészületei. Ennek során fel kívánjuk tárni a főiskolai és az egyetemi hallgatók felfogását a közügyekkel kapcsolatban. Ehhez olyan mögöttes okokra tervezünk rámutatni, mint a fiatalok apolitikussága, alulintegráltsága és közönye a politika történései iránt.

Hisszük, hogy ezen ismeretek birtokában mind az állam, mind pedig a civil szféra képes jobban megérteni, elfogadni és segíteni a fiatalokat.

Célunk továbbá, hogy a korosztály figyelmét is ráirányítsuk azokra a problémákra, amelyek a társadalmi integrációt feszítik szét napjainkban. Emellett hangsúlyozni kívánjuk a közéleti részvétel szükségszerűségét is, hiszen e nélkül nem tartható fenn a demokratikus berendezkedés Magyarországon.

Ami tervezett kutatásunk eszközrendszerét illeti: vizsgálatunk alapja egy a nappali tagozatos hallgatók körében kitöltendő online kérdőív, amit személyes megkérdezésen alapuló adatfelvétel egészít ki (ez utóbbira a minta reprezentativitásának javítása érdekében van szükség: ily módon internettel nem rendelkező vagy az online kérdőíveket ignoráló hallgatók véleménye is megjelenik). A kvantitatív adatfelvétel mellett kvalitatív elemeket is alkalmazunk: különböző társadalmi csoporthoz tartozó fiatalokat vonunk be ún. fókuszcsoportos beszélgetésekbe, valamint mélyinterjúkat készítünk a téma szekértőivel, valamint a hazai ifjúsági szféra organizációinak vezetőivel.

Az Aktív Fiatalok Magyarországon című program illeszkedik a honlapunkon hivatkozott ifjúságszociológiai kutatásokhoz, lehetővé téve a többszempontú összehasonítást, különös tekintettel a 2008-ban kitört gazdasági válság ifjúsági rétegekre gyakorolt hatásaira.


Made by FortuNet